Domov pro seniory

,,Každý z nás bude jednou patřit k těm, kterým říkáme „senioři“ a není jisté, že se z procházky budeme všichni vracet domů, ale někteří z nás možná do domova. Cítíte ten rozdíl? Až zmizí, budeme u cíle!"

Naším závazkem a posláním je poskytovat pobytové sociální služby občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny. Poskytovat podporu a pomoc seniorům, kteří nejsou schopni sami žít ve vlastní domácnosti ani za pomoci rodiny nebo terénní sociální služby a kteří podporu a pomoc potřebují z důvodu:

 • rozsáhlé závislosti na podpoře nebo pomoci jiné osoby
 • závažných změn zdravotního stavu
 • vysokého věku
 • jiných vážných důvodů

Snažíme se vytvářet pro klienty místo, které bude co nejvíce nahrazovat přirozené sociální prostředí. Společně s klienty chceme vytvářet důstojné prostředí, ve kterém nebudou podzim svého života přežívat, ale budou jej prožívat tak naplno, jak jim to jejich zdravotní stav i vlastní schopnosti a možnosti dovolí.

(Kompletní znění Veřejného závazku je dostupné na pracovištích organizace.) 

 

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domově pro seniory se zajišťují v základním rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Všechny služby, které domov, poskytuje, jsou směřovány tak, aby obyvatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby obyvatel.

Domov pro seniory je určen:

 • seniorům vyššího věku, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo za pomoci dostupných terénních služeb
 • seniorům, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči
 • seniorům převážně nebo úplně závislým na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách
 • seniorům částečně nebo úplně imobilním

Na druhou stranu, domov pro seniory není určen:

 • soběstačným seniorům
 • seniorům, kteří potřebují stálou lékařskou péči
 • seniorům závislým na drogách nebo jiných návykových látkách (např. alkohol), kteří vyžadují specifický přístup personálu
 • seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 • seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, kteří nejsou ochotni se přizpůsobit jinému než vlastnímu způsobu života
 • seniorům, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory - dle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Vzhledem k provozním podmínkám a zajištění obědů pro uživatele dodavatelsky, jsme schopni zajistit pro uživatele domova pro seniory a odlehčovací služby dietní stravování pouze jako šetřící stravu.


 Kontakty

 • Bc. Martina Holá, DiS., sociální pracovnice 
 • tel.: 382 505 250; 721 650 904                                           
 • e-mail:socprac@socsluzbymilevsko.cz

 

 • Bc. Šárka Hrychová, vrchní sestra
 • tel.:382 505 287, 606 572 433                                                       
 • e-mail:vrchnisestra@socsluzbymilevsko.cz

 

 • pracovna zaměstnanců DS 1372:  tel.: 382 505 255
 • pracovna zaměstnanců DS 1510:  tel.: 382 505 253

Kapacita domova pro seniory a odlehčovací služby od 1.1.2020

Domov pro seniory Milevsko, 5. května 1372

25 lůžek

          9 jednolůžkových pokojů

 

          8 dvojlůžkových pokojů

 
Detašované pracoviště Domova pro seniory Milevsko, v DPS 1510

19 lůžek

          1 jednolůžkový pokoj

 

          9 dvojlůžkových pokojů

 
Odlehčovací služba Domova pro seniory Milevsko, v DPS 1510 4 lůžka

          2 dvojlůžkové pokoje

 

Celková kapacita DS od 1.1.2020 je 44 lůžek. Celková kapacita odlehčovací služby jsou 4 lůžka.

 

Domácí řád 

Úvodní ustanovení čl. I. domácího řádu Domova pro seniory Milevsko

 1. Domácí řád domova pro seniory (dále jen domova) obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku.

 2. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele a zaměstnance domova a také pro další osoby přicházející do domova pro seniory. Domov je veřejně přístupný.

 3. Domácí řád vychází z principů zajištění lidské důstojnosti, autonomie, z respektu k názorům a rozhodnutím uživatelů služeb. Klade důraz na dodržování lidských i občanských práv a svobod.

 4. Všichni si znovu uvědomujeme, že přicházíme k uživatelům domů a ne uživatelé k nám do zaměstnání.

 5. Snažíme se zachovávat, co možná nejvíce soukromí uživatelů na jejich pokojích, který jim nahrazuje domov, tedy vlastní sociální prostředí.

 6. Navzájem se respektujeme a zachováváme si úctu.

 7. Zaměstnanci se v každé situaci snaží dodržovat zásady slušného chování. Přejeme si a prosíme, aby zásady slušného chování dodržovali i uživatelé a jejich návštěvy - za to Vám, kteří k nám přicházíte DĚKUJEME.

Tato informace je určena pro všechny osoby vstupující do prostor Domova pro seniory Milevsko. 

Plné znění domácího řádu je na požádání přístupné u pracovníků domova nebo sociální pracovnice a je v domově zveřejněno na nástěnkách. 

 

Výše úhrad

pobytová sociální služba Domova pro seniory od 1. 2. 2019 

 
 
maximální úhrada (vyhláška č. 505/2006 Sb.)
 
stanovená jednolůžkový pokoj
 
stanovená dvojlůžkový pokoj
 
Pobyt
 
210 Kč
 
210 Kč
 
210 Kč
 
Strava
 
170 Kč
 
170 Kč
 
170 Kč
 
Celkem za 1 den
 
380 Kč
 
380 Kč
 
380 Kč
 
Celkem za 30,42 dnů
 
11 560 Kč
 
11 560 Kč
 
11 560 Kč

Návrh smlouvy o poskytování sociální služby může být zapůjčen žadateli, se kterým bylo zahájeno společné jednání o termínu, od kdy bude možné využívat sociální službu.


Kritéria pro hodnocení žadatelů

Žadatelé, jejich žádost byla doručena na adresu organizace a kteří spadají do okruhu osob, pro které je sociální služba domov pro seniory určena, jsou zařazováni do evidence zájemců o využívání pobytové sociální služby.

V případě volného místa jsou oslovováni žadatelé podle aktuální potřeby pomoci a podpory při běžných denních činnostech - zajištění hygieny a další péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, apod.), pohyb, přijímání a příprava jídla. 


Formuláře ke stažení

→ Žádost DS 2018.doc

→ Žádost DS 2018 - pdf.pdf

→ Vyjádření lékaře aktualizované.pdf 

→ Doporučený seznam věcí.pdf

 

→  Uzavírání smlouvy - postup DS, OS.pdf

V případě, že se rozhodnete podat žádost o poskytování pobytové sociální služby - domov pro seniory Milevsko. Vyplňte žádost a požádejte o vyplnění části „Vyjádření lékaře“ svého registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, pokud žádost podáváte z lůžkového zařízení nemocnice.

Žádost i s potřebnými přílohami (poslední platný důchodový výměr, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, vyjádření lékaře) zašlete nebo osobně přineste na adresu:

Sociální služby Města Milevska
5. května 1510
399 01 Milevsko

Na základě doručené žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovnice domova, která s Vámi dohodne další postup a bude Vám zaslána písemná odpověď zařazení žádosti do seznamu žadatelů, případně o datu, od kdy bude možné využívat sociální službu domovy pro seniory.