fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Hlavní > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Videohovor

Je možné zařídit videohovor přes sociální pracovnici, prostřednictvím aplikace whatsup. Tento videohovor musí být předem domluven se sociální pracovnicí. Hovor probíhá za pomoci tabletu, který přinese sociální pracovnice ke klientovi  v domluvený čas. Videohovor probíhá na jiném telefonním čísle, které je určeno jen pro tyto hovory. Více informací získáte u sociální pracovnice Martiny Holé, +420 721 650 904.

Pokud půjdete do kanceláří k sociálním pracovnicím, prosím předem si zavolejte a domluvte si schůzku. Dveře ke kancelářím mohou být zavřené.

V případě změn, budou kontaktní osoby klientů informování prostřednictvím SMS zprávy od sociální pracovnice domova. Aktualizovány budou webové stránky, facebook organizace. Situace týkající se konkrétního klienta, budou řešeny individuálně s rodinou/kontaktní osobou klienta. 

Děkujeme všem rodinným příslušníkům a známým našich klientů za spolupráci a pochopení při dodržování pravidel.   

Domov pro seniory

,,Každý z nás bude jednou patřit k těm, kterým říkáme „senioři“ a není jisté, že se z procházky budeme všichni vracet domů, ale někteří z nás možná do domova. Cítíte ten rozdíl? Až zmizí, budeme u cíle!"

Naším závazkem a posláním je poskytovat pobytové sociální služby občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny. Poskytovat podporu a pomoc seniorům, kteří nejsou schopni sami žít ve vlastní domácnosti ani za pomoci rodiny nebo terénní sociální služby a kteří podporu a pomoc potřebují z důvodu:

 • rozsáhlé závislosti na podpoře nebo pomoci jiné osoby
 • závažných změn zdravotního stavu
 • vysokého věku
 • jiných vážných důvodů

Snažíme se vytvářet pro klienty místo, které bude co nejvíce nahrazovat přirozené sociální prostředí. Společně s klienty chceme vytvářet důstojné prostředí, ve kterém nebudou podzim svého života přežívat, ale budou jej prožívat tak naplno, jak jim to jejich zdravotní stav i vlastní schopnosti a možnosti dovolí.

(znění Veřejného závazku je dostupné na pracovištích organizace.) 

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domově pro seniory se zajišťují v základním rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Všechny služby, které domov, poskytuje, jsou směřovány tak, aby obyvatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby obyvatel.

Domov pro seniory je určen:

 • seniorům vyššího věku, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo za pomoci dostupných terénních služeb
 • seniorům, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči
 • seniorům převážně nebo úplně závislým na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách
 • seniorům částečně nebo úplně imobilním

Na druhou stranu, domov pro seniory není určen:

 • soběstačným seniorům
 • seniorům, kteří potřebují stálou lékařskou péči
 • seniorům závislým na drogách nebo jiných návykových látkách (např. alkohol), kteří vyžadují specifický přístup personálu
 • seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 • seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, kteří nejsou ochotni se přizpůsobit jinému než vlastnímu způsobu života
 • seniorům, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory - dle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Vzhledem k provozním podmínkám a zajištění obědů pro klienty, jsme schopni zajistit pro klienty domova pro seniory a odlehčovací služby dietní stravování pouze jako šetřící stravu.


 Kontakty

 

 

 • pracovna zaměstnanců DS I 1372:  tel.:  POUZE MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO +420 720 068 612
 • pracovna zaměstnanců DS II 1510:  tel.:  POUZE MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO +420 720 068 675
 • pracovna zaměstnanců DS IV 1510, IV. nadz. patro:  tel.:  POUZE MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO +420 607 043 103

Kapacita domova pro seniory a odlehčovací služby od 1.10.2022

DS I Domov pro seniory Milevsko, 5. května 1372

25 lůžek

          9 jednolůžkových pokojů

 

          8 dvojlůžkových pokojů

 
DS II Domova pro seniory Milevsko, 5. května 1510

19 lůžek

          1 jednolůžkový pokoj

 

          9 dvojlůžkových pokojů

 

DS IV Domova pro seniory Milevsko, 5. května 1510

34 lůžek

          6 jednolůžkových pokojů

 

          14 dvoulůžkových pokojů

 

 

Odlehčovací služba Domova pro seniory Milevsko, v DPS 1510

 

4 lůžka

          2 dvojlůžkové pokoje

 

Celková kapacita DS od 1.10.2022 je 78 lůžek. Celková kapacita odlehčovací služby jsou 4 lůžka.

Domácí řád 

Úvodní ustanovení čl. I. domácího řádu Domova pro seniory Milevsko

 1. Domácí řád domova pro seniory (dále jen domova) obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku.
 2. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele a zaměstnance domova a také pro další osoby přicházející do domova pro seniory. Domov je veřejně přístupný.
 3. Domácí řád vychází z principů zajištění lidské důstojnosti, autonomie, z respektu k názorům a rozhodnutím uživatelů služeb. Klade důraz na dodržování lidských i občanských práv a svobod.
 4. Všichni si znovu uvědomujeme, že přicházíme k uživatelům domů a ne uživatelé k nám do zaměstnání.
 5. Snažíme se zachovávat, co možná nejvíce soukromí uživatelů na jejich pokojích, který jim nahrazuje domov, tedy vlastní sociální prostředí.
 6. Navzájem se respektujeme a zachováváme si úctu.
 7. Zaměstnanci se v každé situaci snaží dodržovat zásady slušného chování. Přejeme si a prosíme, aby zásady slušného chování dodržovali i uživatelé a jejich návštěvy - za to Vám, kteří k nám přicházíte DĚKUJEME.

Tato informace je určena pro všechny osoby vstupující do prostor Domova pro seniory Milevsko. 

Plné znění domácího řádu je na požádání přístupné u pracovníků domova nebo sociální pracovnice a je v domově zveřejněno na nástěnkách. 

Výše úhrad

pobytová sociální služba Domova pro seniory od 1. 1. 2023

 
 
maximální úhrada (vyhláška č. 505/2006 Sb.)
 
stanovená jednolůžkový pokoj
 
stanovená dvojlůžkový pokoj
 
Pobyt
 
280 Kč
 
280 Kč
 
280 Kč
 
Strava
 
235 Kč
 
235 Kč
 
235 Kč
 
Celkem za 1 den
 
515 Kč
 
515 Kč
 
515 Kč
 
Celkem za 30,42 dnů
 
15 666 Kč
 
15 666 Kč
 
15 666 Kč

Návrh smlouvy o poskytování sociální služby může být zapůjčen žadateli, se kterým bylo zahájeno společné jednání o termínu, od kdy bude možné využívat sociální službu.


Kritéria pro hodnocení žadatelů

Žadatelé, jejich žádost byla doručena na adresu organizace a kteří spadají do okruhu osob, pro které je sociální služba domov pro seniory určena, jsou zařazováni do evidence zájemců o využívání pobytové sociální služby.

V případě volného místa jsou oslovováni žadatelé podle aktuální potřeby pomoci a podpory při běžných denních činnostech - zajištění hygieny a další péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, apod.), pohyb, přijímání a příprava jídla. 


Formuláře ke stažení

→ Žádost DS 2018.doc

→ Žádost DS 2018 - pdf.pdf

→ Vyjádření lékaře.pdf

→ doporučený seznam věcí do DS,OS aktuální.pdf

 

→  Uzavírání smlouvy - postup.pdf

 

V případě, že se rozhodnete podat žádost o poskytování pobytové sociální služby - domov pro seniory Milevsko. Vyplňte žádost a požádejte o vyplnění části „Vyjádření lékaře“ svého registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, pokud žádost podáváte z lůžkového zařízení nemocnice.

Žádost i s potřebnými přílohami (poslední platný důchodový výměr, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, vyjádření lékaře) zašlete nebo osobně přineste na adresu:

Sociální služby Města Milevska
5. května 1510
399 01 Milevsko

Na základě doručené žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovnice domova, která s Vámi dohodne další postup a bude Vám zaslána písemná odpověď zařazení žádosti do seznamu žadatelů, případně o datu, od kdy bude možné využívat sociální službu domovy pro seniory.