OPĚT JE OBNOVENO PŘIJÍMÁNÍ BALÍČKŮ PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY DLE POKYNŮ UVEDENÝCH NA HLAVNÍ STRANĚ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

 

V Domově pro seniory Milevsko a Odlehčovací službě platí od 18.10.2020 zákaz návštěv do odvolání. Podle vývoje epidemiologické situace budou případně protiepidemická opatření upravena. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádná opatření od 13.10.2020

Od dnešního dne platí zákaz vycházek mimo areál, klienti nemohou opustit domov na krátkou návštěvu domů. Balíčky pro Vaše blízké přijímáme bez omezení. 

Zavřené je od 14.10.2020 kadeřnictví v budově domova pro seniory. 

Je možné opět zařídit videohovor přes sociální pracovnici, prostřednictvím aplikace whatsup. Tento videohovor musí být předem domluven se sociální pracovnicí. Hovor probíhá za pomoci tabletu, který přinese sociální pracovnice ke klientovi  v domluvený čas. Videohovor probíhá na jiném telefonním čísle, které je určeno jen pro tyto hovory. Více informací získáte u sociální pracovnice Martiny Holé.

V domově pro seniory neprobíhají do odvolání bohoslužby. Poštovní zásilky budou řešeny prostřednictvím sociální pracovnice.  Pokud půjdete do kanceláří k sociálním pracovnicím, prosím předem si zavolejte a domluvte si schůzku. Dveře ke kancelářím jsou zavřené.

V případě změn, budou kontaktní osoby klientů informování prostřednictvím SMS zprávy od sociální pracovnice domova. Aktualizovány budou webové stránky, facebook organizace. Situace týkající se konkrétního klienta, budou řešeny individuálně s rodinou/kontaktní osobou klienta. 

Děkujeme všem rodinným příslušníkům a známým našich klientů za spolupráci a pochopení při dodržování pravidel. 

  

Návštěvy u klientů Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko

 Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19

V souvislosti s přijetím krizových opatřeních v oblasti sociálních služeb jsou přijata pravidla návštěv v Domově pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko se splatností od 09.10.2020.

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 zakazuje v bodě 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, §50 a §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:

 • Nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • Uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • Uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • Uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • Uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. 

Z tohoto důvodu může ředitelka organizace umožnit návštěvu u uživatele vyjmenovaného výjimkou.

Postup návštěv dle výjimky na pobytové službě:

 • Návštěvu je potřeba nahlásit dopředu u personálu domova, nejlépe na telefonu v kanceláři zaměstnanců:

 DS 1510 –  tel.: 382 505 253

 DS 1372 –  tel.: 382 505 255

 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěva může proběhnout po dobu maximálně 15 minut.
 • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod, jedná se o uživatele s omezenou svéprávností, se zdravotním postižením, vyžaduje to jejich psychický stav či sociální situace (např. při zahájení, ukončení služby, před a po hospitalizaci, při náhlém zhoršeném zdravotním stavu).
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy, je změřena teplota bezkontaktním teploměrem a vyplní knihu návštěv před vstupem. To znamená, že při vstupu do domova musí vyhledat pracovníka domova, aby mu byla změřena teplota a mohl se zapsat do knihy návštěv. To platí i pro návštěvu ve venkovních prostorách domova. Bez vyplněné knihy, změřené teploty, bez zakrytí nosu a úst není umožněna návštěva do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní za ně knihu návštěv za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
 • Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v k tomuto účelu vyčleněné místnosti (např. společenská místnost, jídelna, chodba).
 • Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji by měly být zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů nebo dodržením 2 metrové vzdálenosti.
 • Je vhodné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

Pravidla návštěv v Domově pro seniory Milevsko jsou stanovena tak, aby splňovala Usnesení vlády České republiky. Zároveň mohou být průběžně aktualizována. Veškeré změny budou uveřejněny na webových stránkách organizace, popř. informačních tabulích nebo jsou rozesílány kontaktním osobám klientů prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

 

 

Zpracovala:

Holá Martina, sociální pracovnici

Sociální služby Města Milevska

                                                                                                       Schválila:

                                                                                                 Mgr. Marie Jarošová

                                                                                                        Ředitelka

                                                                                     Sociální služby Města Milevska

 

 

Domov pro seniory

,,Každý z nás bude jednou patřit k těm, kterým říkáme „senioři“ a není jisté, že se z procházky budeme všichni vracet domů, ale někteří z nás možná do domova. Cítíte ten rozdíl? Až zmizí, budeme u cíle!"

Naším závazkem a posláním je poskytovat pobytové sociální služby občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny. Poskytovat podporu a pomoc seniorům, kteří nejsou schopni sami žít ve vlastní domácnosti ani za pomoci rodiny nebo terénní sociální služby a kteří podporu a pomoc potřebují z důvodu:

 • rozsáhlé závislosti na podpoře nebo pomoci jiné osoby
 • závažných změn zdravotního stavu
 • vysokého věku
 • jiných vážných důvodů

Snažíme se vytvářet pro klienty místo, které bude co nejvíce nahrazovat přirozené sociální prostředí. Společně s klienty chceme vytvářet důstojné prostředí, ve kterém nebudou podzim svého života přežívat, ale budou jej prožívat tak naplno, jak jim to jejich zdravotní stav i vlastní schopnosti a možnosti dovolí.

(Kompletní znění Veřejného závazku je dostupné na pracovištích organizace.) 

 

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domově pro seniory se zajišťují v základním rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Všechny služby, které domov, poskytuje, jsou směřovány tak, aby obyvatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby obyvatel.

Domov pro seniory je určen:

 • seniorům vyššího věku, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo za pomoci dostupných terénních služeb
 • seniorům, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči
 • seniorům převážně nebo úplně závislým na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách
 • seniorům částečně nebo úplně imobilním

Na druhou stranu, domov pro seniory není určen:

 • soběstačným seniorům
 • seniorům, kteří potřebují stálou lékařskou péči
 • seniorům závislým na drogách nebo jiných návykových látkách (např. alkohol), kteří vyžadují specifický přístup personálu
 • seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 • seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, kteří nejsou ochotni se přizpůsobit jinému než vlastnímu způsobu života
 • seniorům, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory - dle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Vzhledem k provozním podmínkám a zajištění obědů pro uživatele dodavatelsky, jsme schopni zajistit pro uživatele domova pro seniory a odlehčovací služby dietní stravování pouze jako šetřící stravu.


 Kontakty

 • Bc. Martina Holá, DiS., sociální pracovnice 
 • tel.: 382 505 250; 721 650 904                                           
 • e-mail:socprac@socsluzbymilevsko.cz

 

 • Bc. Šárka Hrychová, vrchní sestra
 • tel.:382 505 287, 606 572 433                                                       
 • e-mail:vrchnisestra@socsluzbymilevsko.cz

 

 • pracovna zaměstnanců DS 1372:  tel.: 382 505 255
 • pracovna zaměstnanců DS 1510:  tel.: 382 505 253

Kapacita domova pro seniory a odlehčovací služby od 1.1.2020

Domov pro seniory Milevsko, 5. května 1372

25 lůžek

          9 jednolůžkových pokojů

 

          8 dvojlůžkových pokojů

 
Detašované pracoviště Domova pro seniory Milevsko, v DPS 1510

19 lůžek

          1 jednolůžkový pokoj

 

          9 dvojlůžkových pokojů

 
Odlehčovací služba Domova pro seniory Milevsko, v DPS 1510 4 lůžka

          2 dvojlůžkové pokoje

 

Celková kapacita DS od 1.1.2020 je 44 lůžek. Celková kapacita odlehčovací služby jsou 4 lůžka.

 

Domácí řád 

Úvodní ustanovení čl. I. domácího řádu Domova pro seniory Milevsko

 1. Domácí řád domova pro seniory (dále jen domova) obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku.

 2. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele a zaměstnance domova a také pro další osoby přicházející do domova pro seniory. Domov je veřejně přístupný.

 3. Domácí řád vychází z principů zajištění lidské důstojnosti, autonomie, z respektu k názorům a rozhodnutím uživatelů služeb. Klade důraz na dodržování lidských i občanských práv a svobod.

 4. Všichni si znovu uvědomujeme, že přicházíme k uživatelům domů a ne uživatelé k nám do zaměstnání.

 5. Snažíme se zachovávat, co možná nejvíce soukromí uživatelů na jejich pokojích, který jim nahrazuje domov, tedy vlastní sociální prostředí.

 6. Navzájem se respektujeme a zachováváme si úctu.

 7. Zaměstnanci se v každé situaci snaží dodržovat zásady slušného chování. Přejeme si a prosíme, aby zásady slušného chování dodržovali i uživatelé a jejich návštěvy - za to Vám, kteří k nám přicházíte DĚKUJEME.

Tato informace je určena pro všechny osoby vstupující do prostor Domova pro seniory Milevsko. 

Plné znění domácího řádu je na požádání přístupné u pracovníků domova nebo sociální pracovnice a je v domově zveřejněno na nástěnkách. 

 

Výše úhrad

pobytová sociální služba Domova pro seniory od 1. 2. 2019 

 
 
maximální úhrada (vyhláška č. 505/2006 Sb.)
 
stanovená jednolůžkový pokoj
 
stanovená dvojlůžkový pokoj
 
Pobyt
 
210 Kč
 
210 Kč
 
210 Kč
 
Strava
 
170 Kč
 
170 Kč
 
170 Kč
 
Celkem za 1 den
 
380 Kč
 
380 Kč
 
380 Kč
 
Celkem za 30,42 dnů
 
11 560 Kč
 
11 560 Kč
 
11 560 Kč

Návrh smlouvy o poskytování sociální služby může být zapůjčen žadateli, se kterým bylo zahájeno společné jednání o termínu, od kdy bude možné využívat sociální službu.


Kritéria pro hodnocení žadatelů

Žadatelé, jejich žádost byla doručena na adresu organizace a kteří spadají do okruhu osob, pro které je sociální služba domov pro seniory určena, jsou zařazováni do evidence zájemců o využívání pobytové sociální služby.

V případě volného místa jsou oslovováni žadatelé podle aktuální potřeby pomoci a podpory při běžných denních činnostech - zajištění hygieny a další péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, apod.), pohyb, přijímání a příprava jídla. 


Formuláře ke stažení

→ Žádost DS 2018.doc

→ Žádost DS 2018 - pdf.pdf

→ Vyjádření lékaře aktualizované.pdf 

→ Doporučený seznam věcí.pdf

 

→  Uzavírání smlouvy - postup DS, OS.pdf

V případě, že se rozhodnete podat žádost o poskytování pobytové sociální služby - domov pro seniory Milevsko. Vyplňte žádost a požádejte o vyplnění části „Vyjádření lékaře“ svého registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, pokud žádost podáváte z lůžkového zařízení nemocnice.

Žádost i s potřebnými přílohami (poslední platný důchodový výměr, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, vyjádření lékaře) zašlete nebo osobně přineste na adresu:

Sociální služby Města Milevska
5. května 1510
399 01 Milevsko

Na základě doručené žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovnice domova, která s Vámi dohodne další postup a bude Vám zaslána písemná odpověď zařazení žádosti do seznamu žadatelů, případně o datu, od kdy bude možné využívat sociální službu domovy pro seniory.