Vycházky mimo areál domova pro seniory, včetně pobytu u rodin jsou možné od 1. června.

Zároveň od 25.05.2020 je možné donést balíček pro své blízké do Domova pro seniory bez omezení.

Návštěvy u klientů Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko od 25.05.2020

V souvislosti s Plánem rozvolnění opatřeních přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb jsou přijata pravidla návštěv v Domově pro seniory a Odlehčovací službě Milevsko s platností od 25.05.2020.

Ředitelka organizace může s ohledem na provozní možnosti domova možnost návštěv omezit. Pravidla pro průběh jsou stanovena tímto pokynem, s nímž jsou seznámeni zaměstnanci, klienti a jejich rodinní příslušníci prostřednictvím zasláním SMS, e-mailem nebo telefonicky, informace jsou zveřejněny na webových stránkách domova a na informačních nástěnkách domova.

Jakýkoliv kontakt mezi klientem domova a příchozí návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem tak, aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19. Počet návštěv v domově je nutné koordinovat dle počtu příchozích a způsobem odpovídajícím prostoru, kde k návštěvě dochází.

Postup návštěv na pobytové službě:

 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěva je možná jedna denně u jednoho klienta.
 • Návštěvu je nutné nahlásit předem zaměstnancům domova, nejlépe na telefonu:

Domov pro seniory 1510 – tel.: 382 505 253

Domov pro seniory 1372 – tel.: 382 505 255

Je nutné předem nahlásit čas návštěvy.

 • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá návštěva je dotázána na příznaky respiračního onemocnění (symptomy koronavirové nákazy), návštěvě je změřena teplota bezkontaktním teploměrem a návštěva vyplní knihu návštěv včetně čestného prohlášení.
 • Před zahájením návštěvy musí příchozí kontaktovat zaměstnance domova, aby došlo ke změření teploty, mohl provést zápis knihy návštěv a podepsat čestné prohlášení.
 • Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, není návštěva umožněna.
 • Tento postup platí i pro návštěvu ve venkovních prostorách domova. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní za ně knihu návštěv jejich zákonný zástupce nebo opatrovník.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
 • Za příznivého počasí, je vhodné realizovat návštěvy ve venkovních prostorech domova - zahrada, společná terasa apod. Jinak návštěva probíhá v jednolůžkových pokojích anebo k tomuto účelu vyčleněné místnosti: např. společenská místnost, jídelna, chodba.
 • Při návštěvě na dvoulůžkovém pokoji budou použity zástěny tak, aby byla návštěva oddělena od lůžka spolubydlícího.
 • Platí doporučení dodržování odstupů minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
 • Po ukončení návštěvy bude zaměstnanci domova provedena prostředkem s virucidním účinkem dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání návštěvní místnosti nebo pokoje.
 • Pobyt klienta mimo areál domova (např. návštěvy u rodiny) budou moci probíhat pravděpodobně v průběhu měsíce června.

Pravidla návštěv v Domově pro seniory Milevsko jsou nastavena tak, aby splňovala Mimořádná opatření vlády. Pravidla mohou být průběžně aktualizována. Veškeré změny budou uveřejněny na webových stránkách organizace, informačních nástěnkách nebo jsou rozesílány kontaktním osobám klientů prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

Zpracovala: Holá Martina, sociální pracovnice

Schválila:

Mgr. Marie Jarošová

ředitelka

Sociální služby Města Milevska

Domov pro seniory

,,Každý z nás bude jednou patřit k těm, kterým říkáme „senioři“ a není jisté, že se z procházky budeme všichni vracet domů, ale někteří z nás možná do domova. Cítíte ten rozdíl? Až zmizí, budeme u cíle!"

Naším závazkem a posláním je poskytovat pobytové sociální služby občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny. Poskytovat podporu a pomoc seniorům, kteří nejsou schopni sami žít ve vlastní domácnosti ani za pomoci rodiny nebo terénní sociální služby a kteří podporu a pomoc potřebují z důvodu:

 • rozsáhlé závislosti na podpoře nebo pomoci jiné osoby
 • závažných změn zdravotního stavu
 • vysokého věku
 • jiných vážných důvodů

Snažíme se vytvářet pro klienty místo, které bude co nejvíce nahrazovat přirozené sociální prostředí. Společně s klienty chceme vytvářet důstojné prostředí, ve kterém nebudou podzim svého života přežívat, ale budou jej prožívat tak naplno, jak jim to jejich zdravotní stav i vlastní schopnosti a možnosti dovolí.

(Kompletní znění Veřejného závazku je dostupné na pracovištích organizace.) 

 

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domově pro seniory se zajišťují v základním rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Všechny služby, které domov, poskytuje, jsou směřovány tak, aby obyvatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby obyvatel.

Domov pro seniory je určen:

 • seniorům vyššího věku, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo za pomoci dostupných terénních služeb
 • seniorům, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči
 • seniorům převážně nebo úplně závislým na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách
 • seniorům částečně nebo úplně imobilním

Na druhou stranu, domov pro seniory není určen:

 • soběstačným seniorům
 • seniorům, kteří potřebují stálou lékařskou péči
 • seniorům závislým na drogách nebo jiných návykových látkách (např. alkohol), kteří vyžadují specifický přístup personálu
 • seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 • seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, kteří nejsou ochotni se přizpůsobit jinému než vlastnímu způsobu života
 • seniorům, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory - dle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Vzhledem k provozním podmínkám a zajištění obědů pro uživatele dodavatelsky, jsme schopni zajistit pro uživatele domova pro seniory a odlehčovací služby dietní stravování pouze jako šetřící stravu.


 Kontakty

 • Bc. Martina Holá, DiS., sociální pracovnice 
 • tel.: 382 505 250; 721 650 904                                           
 • e-mail:socprac@socsluzbymilevsko.cz

 

 • Bc. Šárka Hrychová, vrchní sestra
 • tel.:382 505 287, 606 572 433                                                       
 • e-mail:vrchnisestra@socsluzbymilevsko.cz

 

 • pracovna zaměstnanců DS 1372:  tel.: 382 505 255
 • pracovna zaměstnanců DS 1510:  tel.: 382 505 253

Kapacita domova pro seniory a odlehčovací služby od 1.1.2020

Domov pro seniory Milevsko, 5. května 1372

25 lůžek

          9 jednolůžkových pokojů

 

          8 dvojlůžkových pokojů

 
Detašované pracoviště Domova pro seniory Milevsko, v DPS 1510

19 lůžek

          1 jednolůžkový pokoj

 

          9 dvojlůžkových pokojů

 
Odlehčovací služba Domova pro seniory Milevsko, v DPS 1510 4 lůžka

          2 dvojlůžkové pokoje

 

Celková kapacita DS od 1.1.2020 je 44 lůžek. Celková kapacita odlehčovací služby jsou 4 lůžka.

 

Domácí řád 

Úvodní ustanovení čl. I. domácího řádu Domova pro seniory Milevsko

 1. Domácí řád domova pro seniory (dále jen domova) obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku.

 2. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele a zaměstnance domova a také pro další osoby přicházející do domova pro seniory. Domov je veřejně přístupný.

 3. Domácí řád vychází z principů zajištění lidské důstojnosti, autonomie, z respektu k názorům a rozhodnutím uživatelů služeb. Klade důraz na dodržování lidských i občanských práv a svobod.

 4. Všichni si znovu uvědomujeme, že přicházíme k uživatelům domů a ne uživatelé k nám do zaměstnání.

 5. Snažíme se zachovávat, co možná nejvíce soukromí uživatelů na jejich pokojích, který jim nahrazuje domov, tedy vlastní sociální prostředí.

 6. Navzájem se respektujeme a zachováváme si úctu.

 7. Zaměstnanci se v každé situaci snaží dodržovat zásady slušného chování. Přejeme si a prosíme, aby zásady slušného chování dodržovali i uživatelé a jejich návštěvy - za to Vám, kteří k nám přicházíte DĚKUJEME.

Tato informace je určena pro všechny osoby vstupující do prostor Domova pro seniory Milevsko. 

Plné znění domácího řádu je na požádání přístupné u pracovníků domova nebo sociální pracovnice a je v domově zveřejněno na nástěnkách. 

 

Výše úhrad

pobytová sociální služba Domova pro seniory od 1. 2. 2019 

 
 
maximální úhrada (vyhláška č. 505/2006 Sb.)
 
stanovená jednolůžkový pokoj
 
stanovená dvojlůžkový pokoj
 
Pobyt
 
210 Kč
 
210 Kč
 
210 Kč
 
Strava
 
170 Kč
 
170 Kč
 
170 Kč
 
Celkem za 1 den
 
380 Kč
 
380 Kč
 
380 Kč
 
Celkem za 30,42 dnů
 
11 560 Kč
 
11 560 Kč
 
11 560 Kč

Návrh smlouvy o poskytování sociální služby může být zapůjčen žadateli, se kterým bylo zahájeno společné jednání o termínu, od kdy bude možné využívat sociální službu.


Kritéria pro hodnocení žadatelů

Žadatelé, jejich žádost byla doručena na adresu organizace a kteří spadají do okruhu osob, pro které je sociální služba domov pro seniory určena, jsou zařazováni do evidence zájemců o využívání pobytové sociální služby.

V případě volného místa jsou oslovováni žadatelé podle aktuální potřeby pomoci a podpory při běžných denních činnostech - zajištění hygieny a další péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, apod.), pohyb, přijímání a příprava jídla. 


Formuláře ke stažení

→ Žádost DS 2018.doc

→ Žádost DS 2018 - pdf.pdf

→ Vyjádření lékaře aktualizované.pdf 

→ Doporučený seznam věcí.pdf

 

→  Uzavírání smlouvy - postup DS, OS.pdf

V případě, že se rozhodnete podat žádost o poskytování pobytové sociální služby - domov pro seniory Milevsko. Vyplňte žádost a požádejte o vyplnění části „Vyjádření lékaře“ svého registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, pokud žádost podáváte z lůžkového zařízení nemocnice.

Žádost i s potřebnými přílohami (poslední platný důchodový výměr, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, vyjádření lékaře) zašlete nebo osobně přineste na adresu:

Sociální služby Města Milevska
5. května 1510
399 01 Milevsko

Na základě doručené žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovnice domova, která s Vámi dohodne další postup a bude Vám zaslána písemná odpověď zařazení žádosti do seznamu žadatelů, případně o datu, od kdy bude možné využívat sociální službu domovy pro seniory.