Zároveň od 25.05.2020 je možné donést balíček pro své blízké do Domova pro seniory bez omezení.

Návštěvy u klientů Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko od 25.05.2020

V souvislosti s Plánem rozvolnění opatřeních přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb jsou přijata pravidla návštěv v Domově pro seniory a Odlehčovací službě Milevsko s platností od 25.05.2020.

Ředitelka organizace může s ohledem na provozní možnosti domova možnost návštěv omezit. Pravidla pro průběh jsou stanovena tímto pokynem, s nímž jsou seznámeni zaměstnanci, klienti a jejich rodinní příslušníci prostřednictvím zasláním SMS, e-mailem nebo telefonicky, informace jsou zveřejněny na webových stránkách domova a na informačních nástěnkách domova.

Jakýkoliv kontakt mezi klientem domova a příchozí návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem tak, aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19. Počet návštěv v domově je nutné koordinovat dle počtu příchozích a způsobem odpovídajícím prostoru, kde k návštěvě dochází.

Postup návštěv na pobytové službě:

 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěva je možná jedna denně u jednoho klienta.
 • Návštěvu je nutné nahlásit předem zaměstnancům domova, nejlépe na telefonu:

Domov pro seniory 1510 – tel.: 382 505 253

Domov pro seniory 1372 – tel.: 382 505 255

Je nutné předem nahlásit čas návštěvy.

 • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá návštěva je dotázána na příznaky respiračního onemocnění (symptomy koronavirové nákazy), návštěvě je změřena teplota bezkontaktním teploměrem a návštěva vyplní knihu návštěv včetně čestného prohlášení.
 • Před zahájením návštěvy musí příchozí kontaktovat zaměstnance domova, aby došlo ke změření teploty, mohl provést zápis knihy návštěv a podepsat čestné prohlášení.
 • Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, není návštěva umožněna.
 • Tento postup platí i pro návštěvu ve venkovních prostorách domova. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní za ně knihu návštěv jejich zákonný zástupce nebo opatrovník.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
 • Za příznivého počasí, je vhodné realizovat návštěvy ve venkovních prostorech domova - zahrada, společná terasa apod. Jinak návštěva probíhá v jednolůžkových pokojích anebo k tomuto účelu vyčleněné místnosti: např. společenská místnost, jídelna, chodba.
 • Při návštěvě na dvoulůžkovém pokoji budou použity zástěny tak, aby byla návštěva oddělena od lůžka spolubydlícího.
 • Platí doporučení dodržování odstupů minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
 • Po ukončení návštěvy bude zaměstnanci domova provedena prostředkem s virucidním účinkem dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání návštěvní místnosti nebo pokoje.
 • Pobyt klienta mimo areál domova (např. návštěvy u rodiny) budou moci probíhat pravděpodobně v průběhu měsíce června.

Pravidla návštěv v Domově pro seniory Milevsko jsou nastavena tak, aby splňovala Mimořádná opatření vlády. Pravidla mohou být průběžně aktualizována. Veškeré změny budou uveřejněny na webových stránkách organizace, informačních nástěnkách nebo jsou rozesílány kontaktním osobám klientů prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

Zpracovala: Holá Martina, sociální pracovnice

Schválila:

Mgr. Marie Jarošová

ředitelka

Sociální služby Města Milevska

Odlehčovací služba

Krátkodobá pobytová služba, s délkou pobytu cca tři měsíce, určená pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je péče povětšinou zajištěna v přirozeném sociálním prostředí - doma, rodinnými příslušníky nebo jinou pečující osobou.

Služba je formou pomoci rodinám, které zajišťují trvalou péči o člena rodiny a dočasně potřebují péči zajistit jiným způsobem.

Po případě je možné tuto službu využít jako dočasný pobyt pro klienta před zahájením poskytování sociální služby v domově pro seniory - jako forma pobytu tzv. ,,na zkoušku", před rozhodnutím pro trvalý pobyt.


Poslání

Poskytovat časově omezené pobytové sociální služby seniorům a zdravotně postiženým, kterým zajišťuje podporu a péči v plném rozsahu rodina, pokud po přechodnou dobu tuto podporu a péči není schopna zajistit.

Poskytovat podporu a pomoc, seniorům, kteří žijí ve vlastní domácnosti za pomoci rodiny nebo terénní sociální služby a kteří podporu a pomoc potřebují z důvodu například: 

 • náhlého zhoršení zdravotního stavu
 • rekonvalescence po propuštění z lůžkového oddělení
 • zajištění poskytování služby v době potřebného odpočinku nebo nemoci osoby, která převážně zajišťuje péči 

Vytvářet pro klienty místo, které bude motivovat k aktivitě, k udržení nebo obnovení soběstačnosti a nebude zvyšovat prohlubování závislosti na poskytované službě.

→ Veřejný závazek OS.pdf                             


Základní činnosti

základní činnosti při poskytování odlehčovací služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • poskytnutí ubytování (cca na 3 měsíce)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnost
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • aktivizační činnosti

Kontakty

 • Bc. Martina Holá, DiS., sociální pracovnice
 • tel.: 382 505 250, 721 650 904,                                           
 • e-mail: socprac@socsluzbymilevsko.cz

 

 • Bc. Šárka Hrychová, vrchní sestra
 • tel.: 382 505 287, 606 572 433,                                                       
 • e-mail: vrchnisestra@socsluzbymilevsko.cz   

 

 • pracovna zaměstnanců DS 1372:  382 505 255
 • pracovna zaměstnanců DS 1510:  382 505 253

Výše úhrad

Výše úhrad za pobyt a stravu - Odlehčovací služby domova pro seniory Milevsko, platné od 1. 2. 2020                                   

 
 
maximální úhrada (vyhláška č. 505/2006 Sb.)
 
stanovená dvojlůžkový pokoj
 
Pobyt
 
210 Kč
 
210 Kč
 
Strava
 
170 Kč
 
170 Kč
 
Celkem za 1 den
 
380 Kč
 
380 Kč
 
Celkem za 28 dnů
Celkem za 29 dnů
Celkem za 30 dnů
Celkem za 31 dnů
 
10 640 Kč
 
11 020 Kč
 
11 400 Kč
 
11 780 Kč
 
 
10 640 Kč
 
11 020 Kč
 
11 400 Kč
 
11 780 Kč 

Výše úhrad za péči o uživatele - Odlehčovací služby domova pro seniory Milevsko, platná od 1.7.2019

Úhrada za péči o vlastní osobu je stanovena ve výši 125 Kč za 1 hodinu a vypočtena dle skutečně poskytnutých kalendářních dnů v měsíci. Počet hodin denní péče je stanoven na základě posouzení schopností uživatele dle základních životních potřeb. Jedná se o vyhodnocení potřebného rozsahu zajištění péče v průběhu 24 hodin. Více informací Vám sdělí sociální pracovnice Martina Holá.


Formuláře ke stažení

→ Žádost OS 2018.pdf

→ Žádost OS 2018.docx

→ Vyjádření lékaře aktualizované.pdf

→ Doporučený seznam věcí k pobytu 

Fakultativní činnosti.xlsx

→  Uzavírání smlouvy - postup DS, OS.pdf

V případě, že se rozhodnete podat žádost o poskytování pobytové sociální služby - odlehčovací služba domova pro seniory Milevsko. Vyplňte žádost a požádejte o vyplnění části "Vyjádření lékaře" svého registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, pokud žádost podáváte z lůžkového zařízení nemocnice.

Žádost zašlete nebo osobně přineste na adresu:

Sociální služby Města Milevska
5. května 1510
399 01 Milevsko 

Na základě doručené žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovnice, která s Vámi dohodne další postup a také dostanete písemnou odpověď na Vaši žádost.

Vzor smlouvy o poskytování odlehčovací služby je zájemci o službu k dispozici v průběhu jednání se sociální pracovnicí.