Terénní pečovatelská služba - Libušina 1401, Milevsko

"S námi nejste sami!"

Terénní pečovatelská služba - poslání

Poskytovat a zajišťovat především seniorům a zdravotně postiženým osobám podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí, a zároveň snaha o minimalizaci prohlubování závislosti na poskytované službě. Poskytovat uživatelům pravidelnou podporu, pomoc a péči. Ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a individuální dohody i podporu, pomoc a péči celodenní.

→ Veřejný závazek PS.pdf

Pečovatelská služba je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti, zajistit další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby nebo jinou osobní podporu, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Služby jsou poskytovány ve vlastních domácnostech klientů, v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ve středisku osobní hygieny (SOH) a v domech s chráněnými byty.

Pečovatelská služba představuje pomoc, která seniorům a osobám se zdravotním postižením umožňuje žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního domova.

 

Pracovní doba Terénní pečovatelská služba, Libušina 1401, Milevsko

...pro klienty z Milevska:

 • v pracovní dny: 6:30 - 19:00 hodin
 • víkendy a svátky: 6:30 - 12:00 a 16:30 - 18:00 hodin                                                                   

 

...pro klienty z okolních obcí:

 • v pracovní dny: 6:30 - 15:00 hodin

Doba dostupnosti pečovatelské služby se individuálně liší dle jednotlivých pracovišť a individuálních potřeb klientů. Podrobný rozpis pracovní doby je k dispozici na jednotlivých pracovištích.

 

Kontakty

 

Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí pečovatelské služby

telefon: 382 522 394, 773 939 293   

e-mail: vedoucips@socsluzbymilevsko.cz

 

Bc. Jaroslava Hrůzová, sociální pracovnice terénní pečovatelské služby

telefon: 382 522 394, 607 674 138                                                                                                              

e-mail: hruzova.jaroslava@socsluzbymilevsko.cz

 

Bc. Markéta Jarošová, sociální pracovnice terénní pečovatelské služby

telefon: 382 505 250, 723 076 654                                                                                                                

e-mail: socprac.ver@socsluzbymilevsko.cz

 

Pečovatelky DPS Libušina, Milevsko: 382 251 558, 723 216 411

Pečovatelky DPS 5. května 1510, Milevsko: 382 505 253

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány v základním rozsahu těchto úkonů

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pečovatelská služba poskytována organizací Sociální služby Města Milevska je poskytována v Milevsku, jeho místních částech a dalších sedmnácti samostatných obcích a jejich místních částech.
 
 
Bernartice Borovany Božetice
Branice
Hrejkovice Chyšky
Jetětice Jistebnice Kostelec n./Vlt.
Kovářov Křenovice  Kučeř
Květov
Nadějkov Osek
Podolí Přeborov Přeštěnice
Sepekov Stehlovice Veselíčko
Vlksice Zhoř  
 
Pečovatelská služba využívá k zajištění své činnosti a dostupnosti služby podle individuálních potřeb uživatelů služby v současné době sedm služebních automobilů.
 
Vzor smlouvy o poskytování pečovatelské služby je zájemci o službu k dispozici v průběhu jednání se sociální pracovnicí.
 

 

Vnitřní pravidla

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby poskytovatelem Sociální služby Města Milevska:

 

 1. Doba poskytování služby

  Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s uživatelem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb. Vychází se vždy z konkrétních potřeb uživatele pro aktuální období, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele.

 2. Změny v poskytování služeb

  Uživatel ve svém vlastním zájmu informuje vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnici nebo pracovníka sociálních služeb o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služeb, buď osobně, nebo telefonicky na níže uvedených číslech. V případě jednorázové změny se klient může domluvit přímo s pracovníkem sociálních služeb.

 3. Finanční hotovost

  Pokud uživatel požaduje službu (např. nákup, vyzvednutí léků apod.), kde bude nutná úhrada v hotovosti, je potřeba poskytnout předpokládanou finanční hotovost předem. Následně bude provedeno vyúčtování.

 4. Platby za poskytnuté služby

  Platba za stravu je splatná týden dopředu. Platba za provedené úkony je splatná po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta, na základě vyúčtování předloženého poskytovatelem. Vyúčtování provádí vedoucí pečovatelské služby nebo sociální pracovnice, po předložení výkazů úkonů vedeného pracovníky sociálních služeb. Uživateli je vystaven doklad o provedených úkonech a výši úhrady.

  Platby se hradí v hotovosti pracovníkům sociální péče do 10. dne následujícího měsíce. Úhrada za služby poskytované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. Úhrady za fakultativní služby mohou být stanoveny až do výše skutečných nákladů. Rozpis úhrad za poskytování pečovatelské služby je přílohou č. 1 uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

 5. Poškození, ztráta jídlonosiče

  Jídlonosiče používané k rozvozu stravy jsou majetkem poskytovatele. Jídlonosiče nejsou určeny k ohřevu stravy na žádném typu vařiče. V případě poškození nebo ztrátě jídlonosiče je uživateli stanovena úhrada dle rozpisu úhrad fakultativních služeb.

 6. Přihlašování a odhlašování stravy

  Přihlašování a odhlašování stravy je možné u pracovníka sociálních služeb, v pracovní dny do 12.00 hodin před dnem, na který požaduje uživatel změnu provést.Pracovník sociální péče se s uživatelem individuálně dohodne na způsobu předání jídlonosiče se stravou.

 7. Kontaktní osoby

  Uživatel uvádí v žádosti o poskytování služby tzv. kontaktní osobu/osoby, které je možno kontaktovat, např. v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, nenadálé události, apod. Kontaktní osoby jsou:

  a.   informovány, pokud uživatel při sjednané návštěvě neotevírá a je s nimi dohodnut další postup,
  b.   vyrovnají vzájemné pohledávky, např. v situaci, kdy je uživatel náhle hospitalizován nebo dojde k ukončení poskytování služby a uživatel nemůže tyto náležitosti vyřídit osobně.

 8. Informace o zdravotním stavu

  Uživatel má možnost dle svého uvážení uvést do osobní dokumentace informaci o zdravotním stavu (např. vážné operace, vážné nemoci, důležité léky, dieta, apod.). V případě zásahu Rychlé záchranné služby mohou pracovníci sociální péče podat zasahující posádce alespoň základní informace.

 9. Zabezpečení přístupu

  Je-li potřeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, případně bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady uživatele. Souhlas uživatele s uložením klíče pro účely poskytování služby bude založen v osobní dokumentaci uživatele.

 10. Ochrana osobních údajů

  Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vše platném znění. 

  Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních a osobních citlivých údajů pro účely evidence uživatelů pečovatelské služby, který bude založen v osobní dokumentaci uživatele. Uživatel má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat (v případě odvolání souhlasu není možné dále poskytovat pečovatelskou službu), uživatel má možnost na požádání nahlédnout do své osobního dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby.

 11. Klíčový pracovník

  Jeho hlavním úkolem je koordinovat služby poskytované uživateli, iniciativně si všímat jeho potřeb a spokojenosti, hájit jeho zájmy. Pokud uživateli klíčový pracovník nevyhovuje, má možnost požádat o jeho změnu. Uživatel se samozřejmě může v případě potřeby obrátit na kteréhokoli dalšího pracovníka poskytovatele. 

  Klíčový pracovník ve spolupráci s klientem zpracuje návrh individuálního plánu péče, kde si uživatel stanoví osobní cíle a postup – způsob jak by k naplnění osobního cíle za pomoci poskytované služby mělo dojít. 

  Individuální plán je uživatelem a klíčovým pracovníkem podepsán a bude s uživatelem pravidelně hodnocen, aktualizován a doplňován a to minimálně jednou za dvanáct měsíců, případně při změně zdravotního stavu nebo rozsahu poskytovaných služeb.

 12. Stížnosti

  V případě nespokojenosti se způsobem poskytování sociální služby má uživatel právo vyjádřit svou stížnost písemně na adrese poskytovatele, ústně pracovníkům poskytovatele případně telefonicky na uvedených telefonních číslech. K podání stížnosti lze využít i nezávislé instituce (příloha 3 uzavřené smlouvy). Všechny stížnosti i ústní se vždy evidují a řeší v souladu s uvedenou přílohou smlouvy o poskytování pečovatelské služby a směrnicí o stížnostech.

  

Ke stažení

→ Žádost o poskytování pečovatelské služby 

Individuální doprava pro seniory

Uzavírání smlouvy - postup PS.pdf

 

 


 Úhrady

Výše úhrad za úkony pečovatelské služby od 1. 2. 2018, úkony vymezené vyhláškou MPSV (povinné) 

  ÚHRADA
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 25 Kč
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 25 Kč
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 25 Kč
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 25 Kč
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny 25 Kč
Pomoc při základní péči o nehty                                                                                                            25 Kč
Pomoc při základní péči o vlasy                                                                                                           25 Kč
Pomoc při použití WC 25 Kč
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy (dle ceny dodavatele)  
Dovážka oběda  19 Kč
Donáška oběda, pouze v DPS 1401, Sepekov, Jistebnice
17 Kč
Pomoc při přípravě jídla a pití  15 Kč
Příprava a podání jídla a pití 25 Kč
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti 65 Kč
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 50 Kč
Údržba domácích spotřebičů 30 Kč
Donáška vody 32 Kč
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 32 Kč
Běžné nákupy (do 5 kg na 1 nákup)
24 Kč
Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) 22 Kč
Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti, apod.) 50 Kč
Praní a žehlení osobního prádla
70 Kč
Praní a žehlení ložního prádla
65 Kč
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovod zpět 25 Kč
Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby, do školy, školského zařízení, do zaměstnání a doprovázení zpět 32 Kč

 Výše úhrady u základních úkonů pečovatelské služby je stanovena za časový úsek trvání úkonu do 15 minut, u úklidových činností za časový úsek do 30 minut.

Podrobný rozpis úhrad za poskytované úkony (včetně poznámek k jednotlivým úkonům) je k dispozici na všech pracovištích organizace, u sociálních pracovnic a dalších vedoucích zaměstnanců organizace.

 
 
Cena oběda v jednotlivých obcích:
 
Bernartice 58,-
Sepekov 60,- 
Kovářov 58,-
Nadějkov 54,-
Jistebnice 72,-
Milevsko 71,-
Chráněné byty Hrejkovice 69,-
 
Ceny oběda jsou také uvedeny na jídelníčcích, které jsou klientům k dispozici.