OPĚT JE OBNOVENO PŘIJÍMÁNÍ BALÍČKŮ PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY DLE POKYNŮ UVEDENÝCH NA HLAVNÍ STRANĚ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

DOČASNĚ JE ZASTAVENO ZAHAJOVÁNÍ SLUŽEB NOVÝCH KLIENTŮ.

DOČASNĚ JE UZAVŘENA KANCELÁŘ SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC. V PŘÍPADĚ NUTNÉHO KONTAKTU, PROSÍM VOLEJTE NEBO PIŠTE NA E-MAIL. 

V Domově pro seniory Milevsko a Odlehčovací službě platí od 18.10.2020 zákaz návštěv do odvolání. Podle vývoje epidemiologické situace budou případně protiepidemická opatření upravena. 

 

 

Návštěvy u klientů Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko

od 09.10.2020 – 25.10.2020. Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19

V souvislosti s přijetím krizových opatřeních v oblasti sociálních služeb jsou přijata pravidla návštěv v Domově pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko se splatností od 09.10.2020.

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje v bodě 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, §50 a §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:

 • Nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • Uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • Uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • Uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • Uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. 

Z tohoto důvodu může ředitelka organizace umožnit návštěvu u uživatele vyjmenovaného výjimkou.

Postup návštěv dle výjimky na pobytové službě:

 • Návštěvu je potřeba nahlásit dopředu u personálu domova, nejlépe na telefonu v kanceláři zaměstnanců:

 DS 1510 –  tel.: 382 505 253

 DS 1372 –  tel.: 382 505 255

 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěva může proběhnout po dobu maximálně 15 minut.
 • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod, jedná se o uživatele s omezenou svéprávností, se zdravotním postižením, vyžaduje to jejich psychický stav či sociální situace (např. při zahájení, ukončení služby, před a po hospitalizaci, při náhlém zhoršeném zdravotním stavu).
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy, je změřena teplota bezkontaktním teploměrem a vyplní knihu návštěv před vstupem. To znamená, že při vstupu do domova musí vyhledat pracovníka domova, aby mu byla změřena teplota a mohl se zapsat do knihy návštěv. To platí i pro návštěvu ve venkovních prostorách domova. Bez vyplněné knihy, změřené teploty, bez zakrytí nosu a úst není umožněna návštěva do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní za ně knihu návštěv za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
 • Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v k tomuto účelu vyčleněné místnosti (např. společenská místnost, jídelna, chodba).
 • Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji by měly být zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.
 • Je vhodné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

Pravidla návštěv v Domově pro seniory Milevsko jsou stanovena tak, aby splňovala Usnesení vlády České republiky. Zároveň mohou být průběžně aktualizována. Veškeré změny budou uveřejněny na webových stránkách organizace, popř. informačních tabulích nebo jsou rozesílány kontaktním osobám klientů prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

Sepsáno dne: 09.10.2020

Zpracovala:

Holá Martina, sociální pracovnici

Sociální služby Města Milevska

                                                                                                       Schválila:

                                                                                                 Mgr. Marie Jarošová

                                                                                                        Ředitelka

                                                                                     Sociální služby Města Milevska

 

Odlehčovací služba

Krátkodobá pobytová služba, s délkou pobytu cca tři měsíce, určená pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je péče povětšinou zajištěna v přirozeném sociálním prostředí - doma, rodinnými příslušníky nebo jinou pečující osobou.

Služba je formou pomoci rodinám, které zajišťují trvalou péči o člena rodiny a dočasně potřebují péči zajistit jiným způsobem.

Po případě je možné tuto službu využít jako dočasný pobyt pro klienta před zahájením poskytování sociální služby v domově pro seniory - jako forma pobytu tzv. ,,na zkoušku", před rozhodnutím pro trvalý pobyt.


Poslání

Poskytovat časově omezené pobytové sociální služby seniorům a zdravotně postiženým, kterým zajišťuje podporu a péči v plném rozsahu rodina, pokud po přechodnou dobu tuto podporu a péči není schopna zajistit.

Poskytovat podporu a pomoc, seniorům, kteří žijí ve vlastní domácnosti za pomoci rodiny nebo terénní sociální služby a kteří podporu a pomoc potřebují z důvodu například: 

 • náhlého zhoršení zdravotního stavu
 • rekonvalescence po propuštění z lůžkového oddělení
 • zajištění poskytování služby v době potřebného odpočinku nebo nemoci osoby, která převážně zajišťuje péči 

Vytvářet pro klienty místo, které bude motivovat k aktivitě, k udržení nebo obnovení soběstačnosti a nebude zvyšovat prohlubování závislosti na poskytované službě.

→ Veřejný závazek OS.pdf                             


Základní činnosti

základní činnosti při poskytování odlehčovací služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • poskytnutí ubytování (cca na 3 měsíce)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnost
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • aktivizační činnosti

Kontakty

 • Bc. Martina Holá, DiS., sociální pracovnice
 • tel.: 382 505 250, 721 650 904,                                           
 • e-mail: socprac@socsluzbymilevsko.cz

 

 • Bc. Šárka Hrychová, vrchní sestra
 • tel.: 382 505 287, 606 572 433,                                                       
 • e-mail: vrchnisestra@socsluzbymilevsko.cz   

 

 • pracovna zaměstnanců DS 1372:  382 505 255
 • pracovna zaměstnanců DS 1510:  382 505 253

Výše úhrad

Výše úhrad za pobyt a stravu - Odlehčovací služby domova pro seniory Milevsko, platné od 1. 2. 2020                                   

 
 
maximální úhrada (vyhláška č. 505/2006 Sb.)
 
stanovená dvojlůžkový pokoj
 
Pobyt
 
210 Kč
 
210 Kč
 
Strava
 
170 Kč
 
170 Kč
 
Celkem za 1 den
 
380 Kč
 
380 Kč
 
Celkem za 28 dnů
Celkem za 29 dnů
Celkem za 30 dnů
Celkem za 31 dnů
 
10 640 Kč
 
11 020 Kč
 
11 400 Kč
 
11 780 Kč
 
 
10 640 Kč
 
11 020 Kč
 
11 400 Kč
 
11 780 Kč 

Výše úhrad za péči o uživatele - Odlehčovací služby domova pro seniory Milevsko, platná od 1.7.2019

Úhrada za péči o vlastní osobu je stanovena ve výši 125 Kč za 1 hodinu a vypočtena dle skutečně poskytnutých kalendářních dnů v měsíci. Počet hodin denní péče je stanoven na základě posouzení schopností uživatele dle základních životních potřeb. Jedná se o vyhodnocení potřebného rozsahu zajištění péče v průběhu 24 hodin. Více informací Vám sdělí sociální pracovnice Martina Holá.


Formuláře ke stažení

→ Žádost OS 2018.pdf

→ Žádost OS 2018.docx

→ Vyjádření lékaře aktualizované.pdf

→ Doporučený seznam věcí k pobytu 

Fakultativní činnosti.xlsx

→  Uzavírání smlouvy - postup DS, OS.pdf

V případě, že se rozhodnete podat žádost o poskytování pobytové sociální služby - odlehčovací služba domova pro seniory Milevsko. Vyplňte žádost a požádejte o vyplnění části "Vyjádření lékaře" svého registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, pokud žádost podáváte z lůžkového zařízení nemocnice.

Žádost zašlete nebo osobně přineste na adresu:

Sociální služby Města Milevska
5. května 1510
399 01 Milevsko 

Na základě doručené žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovnice, která s Vámi dohodne další postup a také dostanete písemnou odpověď na Vaši žádost.

Vzor smlouvy o poskytování odlehčovací služby je zájemci o službu k dispozici v průběhu jednání se sociální pracovnicí.