… pěstounská péče

Sociální služby Města Milevska nabízí pomoc a podporu pěstounským rodinám a jejich dětem při
utváření fungující náhradní rodiny a zajištění zdravého vývoje dítěte.

… poslání SSMM jako pověřené osoby

Posláním organizace SSMM v oblasti pěstounské péče je doprovázení pěstounů a podpora harmonického rozvoje osobnosti dítěte, které nemůže vyrůstat s vlastními rodiči, a to poskytovánín podpory náhradní rodině. Náhradní rodina je vnímána jako vhodné místo pro vývoj tohoto dítěte a naplňování jeho potřeb.

… cíl poskytované služby

Hlavním cílem je prostřednictvím služeb a aktivit podporovat pěstouny v utváření bezpečného prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do pěstounské péče.  

… podpora pěstounů v oblasti:

 • péče o zdraví a výchovu svěřeného dítěte
 • zjišťování potřeb svěřeného dítěte, porozumění těmto potřebám a jejich naplňování
 • vytváření a posilování vztahu k svěřenému dítěti
 • obtížných situací vzniklých v souvislosti s jejich pěstounstvím
 • naplňování Individuálního plánu ochrany dítěte
 • mapování jejich vlastních vzdělávacích potřeb
 • spolupráce s dalšími subjekty (např. OSPOD, školy, odborníci – psycholog, právník…)

… podpora svěřeného dítěte v oblasti:

 • mapování aktuální spokojenosti, zjišťování potřeb a míry jejich naplňování
 • sdílení vlastních myšlenek, pocitů, přání či nejistot
 • vytváření vhodných sociálních vazeb uvnitř i vně pěstounské rodiny
 • budování vlastní identity (vlastního sebeuvědomění – kdo jsem, odkud pocházím, kam jdu), vyrovnávání se se svou historií a zachování či rozvoje jeho původních rodinných vazeb

… cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby v evidenci a pěstounské rodiny, které mají s organizací SSMM uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, tzn. osoby pečující a jim děti svěřené, dále děti, které nás samy o pomoc požádají, osoby blízké dítěti (biologičtí rodiče) a poručníci a děti v poručnické péči. Všechny tyto osoby se nachází v lokalitě pověření, tj. ORP Milevsko.

… zásady činnosti

Při výkonu doprovázení se řídíme následujícími zásadami:

 • zájmem dítěte - zájem dítěte je na předním místě, je vnímán jako důležitá hodnota pro spolupráci
 • rovností - nabízíme podporu všem pěstounským rodinám, které si SSMM zvolí za doprovázející organizaci bez ohledu na jejich vyznání, etnickou či politickou příslušnost, sociální statut či národnost
 • profesionalitou - řídíme se platnými vnitřními metodikami a pravidly. Snažíme se své znalosti prohlubovat pomocí pravidelných odborných školení
 • ochranou práv doprovázených rodin a svěřených dětí - dbáme na respektování soukromí a ochranu osobních údajů doprovázených rodin

… časová a místní dostupnost pro zajištění spolupráce a konzultací:

Přímo v domácím prostředí pěstounské rodiny nebo…

 • v kanceláři v Domě s pečovatelskou službou, ul. Libušina 1401, Milevsko
 • v kanceláři Odborného sociálního poradenství, Za Radnicí 95, Milevsko
 • v pracovní dny od 8.00 do12.00 hodin (nebo i v jiný čas po předchozí individuální dohodě)

 


… kontakty

Bc. Bohdana Hejnová | vedoucí sociální pracovnice
Telefon: 382 522 394, 773 939 293
vedoucips@socsluzbymilevsko.cz

Bc. Jaroslava Hrůzová | sociální pracovnice
Telefon: 382 522 394, 607 674 138
hruzova.jaroslava@socsluzbymilevsko.cz

Mgr. Věra Křížová |  sociální pracovnice
Telefon: 702 133 122
poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz


… dokumenty ke stažení

mapa standardů kvality.pdf

pověření SPOD.pdf

podávání přípomínek a stížností - pěstounská smlouva.pdf

podání stížnosti - děti

letáček Pěstounská péče

letáček pro děti

průvodce doprovázením pěstounských rodin