fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Hlavní > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

"S námi nejste sami!"

Poslání pečovatelské služby

Naším posláním je poskytovat a zajišťovat především seniorům, osobám s chronickým onemocněním a zdravotně postiženým osobám podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí, a zároveň snaha o minimalizaci prohlubování závislosti na poskytované službě. Poskytovat uživatelům pravidelnou podporu, pomoc a péči. Ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a individuální dohody i podporu, pomoc a péči celodenní.

Veřejný závazek - Pečovatelská služba Milevsko 2023.pdf

Pečovatelská služba je určena seniorům, osobám s chronickým onemocněním a zdravotně postiženým osobám, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti, zajistit další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby nebo jinou osobní podporu, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Služby jsou poskytovány ve vlastních domácnostech klientů, v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ve středisku osobní hygieny (SOH).

Pečovatelská služba představuje pomoc, která seniorům, osobám s chronickým onemocněním a zdravotně postiženým osobám umožňuje žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního domova.

Zájemci o pečovatelskou službu - kontakt na zaměstnance

 •  pracovní dny 8,00 - 13,00 hod.

 Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí pečovatelské služby

telefon: +420 773 939 293

e-mail: vedoucips@socsluzbymilevsko.cz

Bc. Jaroslava Hrůzová, sociální pracovnice pečovatelské služby

telefon: +420 607 674 138

e-mail: hruzova.jaroslava@socsluzbymilevsko.cz

Veronika Kozáková, DiS., sociální pracovnice pečovatelské služby

telefon: +420 607 023 079

e-mail: veronika.kozakova@socsluzbymilevsko.cz

 


Pracovní doba vč. kontaktů na jednotlivá pracoviště

Pečovatelská služba, Milevsko

...pro klienty z Milevska a místních částí (Dmýštice, Klisín, Něžovice, Rukáveč, Velká)

 • v pracovní dny:     6:30 - 19:00 hodin
 • víkendy a svátky:  6:30 - 12:00 a 16:30 - 19:00 hodin

Kontakt na zaměstnance:  +420 723 216 411

                                            e-mail: pecovatelky1401@socsluzbymilevsko.cz

 ...pro klienty z okolních obcí ORP Milevsko

 • v pracovní dny:    6:30 - 19:00 hodin
 • víkendy a svátky: 6:30 - 12:00 a 16:30 - 19:00 hodin

Kontakt na zaměstnance:  +420 723 216 411

DPS Pečovatelská služba, 5. května 1510, Milevsko

 • nepřetržitě:    24 hodin

Kontakt na zaměstnance: +420 720 068 596

Pečovatelská služba, Sepekov

 • pouze pracovní dny: 6.30 – 15.00 hodin

Kontakt na zaměstnance: +420 382 200 220, +420 725 463 555

Pečovatelská služba, Kovářov

 • pouze pracovní dny: 6.30 – 15.00 hodin

Kontakt na zaměstnance: 604 792 114

Pečovatelská služba, Bernartice

 • pouze pracovní dny: 6.30 – 15.00 hodin

Kontakt na zaměstnance: +420 725 569 331

Pečovatelská služba, Jistebnice a Nadějkov

 • pouze pracovní dny: 6.30 – 15.00 hodin

Kontakt na zaměstnance: +420 722 670 753

 


Základní činnosti zajišťované v základním rozsahu úkonů

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pečovatelská služba je poskytována v Milevsku a jeho místních částech (Dmýštice, Klisín, Něžovice, Rukáveč, Velká). V současné době mohou využívat naše služby i občané z jiných samostatných obcí a jejich místních částí:
 
 
Bernartice Borovany Božetice
Branice
Hrazany Hrejkovice
Chyšky Jetětice Jickovice
Jistebnice Kostelec n./Vlt. Kovářov
Křenovice Křižanov Květov
Kučeř
Nadějkov Okrouhlá
Olešná Osek Podolí I.
Přeštěnice Přeborov Sepekov
Stehlovice Veselíčko Vlksice
Zbelítov Zběšičky  Zhoř
K zajištění činnosti a dostupnosti služby dle individuálních potřeb klientů je využíváno osm služebních automobilů.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

 1. Doba poskytování služby

Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s klientem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb. Vychází se vždy z konkrétních potřeb klienta pro aktuální období, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele.

 2. Rozsah poskytovaných služeb

Služby jsou poskytovány v rozsahu činností definovaných vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Jednotlivé činnosti jsou součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Úkon „běžný úklid a údržba domácnosti“ zahrnuje běžný úklid prostor (místností), ve kterých klient nejčastěji pobývá. V rámci pečovatelské služby není poskytováno mytí oken, sundávání a věšení záclon. Velký úklid není pečovatelskou službou zajišťován, klientům může být předán kontakt na úklidovou firmu.

 3. Změny v poskytování služeb

Klient ve svém vlastním zájmu informuje vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnici nebo pracovnice sociálních služeb o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování a vyúčtování služeb, buď osobně nebo telefonicky na níže uvedených číslech.

 4. Finanční hotovost

Pokud klient požaduje službu (např. nákup, vyzvednutí léků apod.), kde bude nutná úhrada v hotovosti, je potřeba poskytnout předpokládanou finanční hotovost předem. Následně bude provedeno vyúčtování. Zaměstnanci nesmí používat vlastní finanční prostředky na úhradu potřeb klientů.

 5. Platby za poskytnuté služby

Platba za objednanou stravu a provedené činnosti služby je splatná po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla strava dodána a pečovatelská služba zajištěna, na základě předloženého vyúčtování. Pokud klient využívá pečovatelské služby v rozsahu nad 80 hodin za kalendářní měsíc nebo se jedná o souběh pečovatelských služeb u dalších poskytovatelů a součet péče u všech poskytovatelů pečovatelské služby překročí 80 hod./měsíc, hodinová sazba se snižuje v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Klientům jsou účtovány jednotkové ceny za úkon (dovážka stravy, praní prádla, velký nákup) a čas skutečně spotřebovaný k zajištění jednotlivých činností. Vyúčtování provádí vedoucí pečovatelské služby nebo sociální pracovnice, po předložení výkazů nebo QR kódů zajištěných činností pečovatelské služby evidovaných zaměstnanci poskytovatele. Klientovi je vystaven doklad – vyúčtování s časovým rozsahem zjištěných činností, provedených úkonech a počtech dodaných obědů. Doklad obsahuje výši úhrady za poskytnutou pečovatelskou službu a výši úhrady za objednané a dodané obědy. Úhrada je prováděna v hotovosti zaměstnacům poskytovatele nebo bezhotovostním převodem na účet organizace nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

 6. Poškození, ztráta jídlonosiče

Jídlonosiče používané k rozvozu stravy jsou majetkem organizace. Jídlonosiče nejsou určeny k ohřevu stravy na žádném typu vařiče, tzn. není možné v nich jídlo ohřívat. V případě poškození nebo ztráty jídlonosiče je klientovi účtována úhrada uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

 7. Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlašování a odhlašování stravy je možné u pracovníků sociálních služeb, v pracovní dny do 9,30 hodin před dnem, na který klient požaduje odhlášení stravy nebo telefonicky na níže uvedených telefonních číslech.

 8. Kontaktní osoby

Klient uvádí v žádosti o poskytování služby kontaktní osobu/osoby, které je možno informovat, např. v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, nenadálé události apod. Kontaktní osoby jsou:

 1. informovány, pokud klient při sjednané návštěvě neotevírá a je s nimi dohodnut další postup
 2. vyrovnají vzájemné pohledávky, např. v situaci, kdy je klient náhle hospitalizován nebo dojde k ukončení poskytování služby a klient nemůže tyto náležitosti vyřídit osobně.

 9. Vstup do domácnosti

Je-li potřeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, případně bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady klienta. Souhlas klienta s uložením klíče pro účely poskytování služby je založen v osobní dokumentaci klienta.

 10. Ochrana osobních údajů

Zaměstnanci služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klientů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce. Klient má možnost na požádání nahlédnout do své osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby. Osobní údaje klientů mohou být zpracovávány v rámci činnosti kontrolních orgánů na základě předloženého pověření (např. inspekce kvality sociálních služeb, kontrolní činnosti poskytovatele dotace na zajištění provozu sociálních služeb).

 11. Klíčový pracovník

Hlavním úkolem klíčového pracovníka je koordinovat služby poskytované klientovi, sledovat potřeby a spokojenost klienta, hájit jeho zájmy. Pokud klientovi klíčový pracovník nevyhovuje, má možnost požádat o jeho změnu. Sociální pracovnice ve spolupráci s klientem zpracuje individuální plán průběhu poskytování sociální služby, kde s klientem dohodne způsob a rozsah poskytování sociální služby.

 12. Stížnosti

V případě nespokojenosti se způsobem poskytování sociální služby má klient právo vyjádřit svou stížnost písemně na adrese poskytovatele, ústně pracovníkům poskytovatele, případně telefonicky na uvedených telefonních číslech. K podání stížnosti lze využít i nezávislé instituce (příloha 3 uzavřené smlouvy). Všechny stížnosti i ústní se vždy evidují a řeší v souladu s uvedenou přílohou Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Ke stažení

Žádost o pečovatelskou službu PS 2022.pdf

→ Jednání se zájemcem o poskytování PS

→ Postup při uzavírání smlouvy PS

  Vzor Smlouvy o poskytování pečovatelské služby

→ Vnitřní pravidla pro poskytování PS

 Principy (zásady) poskytování sociálních služeb v organizaci Sociální služby města Milevska 2023.pdf

Podávání a vyřizování stížností PS


 Úhrady

 
Výše úhrad za úkony pečovatelské služby od 1. 1. 2024, úkony vymezené vyhláškou MPSV (povinné) 
  ÚHRADA

 A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

01. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155 Kč/1 hod.
02. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155 Kč/1 hod.
03. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155 Kč/1 hod.
04. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155 Kč/1 hod.

 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

05. Pomoc při úkonech osobní hygieny 155 Kč/1 hod.
06. Pomoc při základní péči o nehty 155 Kč/1 hod.
07. Pomoc při základní péči o vlasy 155 Kč/1 hod.
08. Pomoc při použití WC
155 Kč/1 hod.

 

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

 
09. Zajištění stravy - podle ceny dodavatele stravy za 1 porci (např. cena oběda)

115 Kč

(dle dodavatele níže)

10. Dovoz stravy
50 Kč/porce
11. Donáška stravy (pouze v DPS 1510, DPS Sepekov)
45 Kč/porce
12. Pomoc při přípravě jídla a pití
155 Kč/1 hod.
13. Příprava a podání jídla a pití
155 Kč/1 hod.

 

D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

14. Běžný úklid a údržba domácnosti 155 Kč/1 hod.
15. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 155 Kč/1 hod.
16. Údržba domácích spotřebičů (práce domovníka) 155 Kč/1 hod.
17. Donáška vody 155 Kč/1 hod.
18. Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 155 Kč/1 hod.
19. Běžné nákupy (1 nákup do hmotnosti 2 kg, rozměr tašky 40x45 cm)) 155 Kč/1 hod.
20. Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) 155 Kč/1 hod.
21. Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti, apod.)

50 Kč/1 nákup

22. Praní a žehlení osobního prádla 90 Kč/1kg
23. Praní a žehlení ložního prádla 90 Kč/1kg

 

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 
24. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 155 Kč/1 hod.
25. Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby, do školy, školského zařízení, do zaměstnání a doprovázení zpět 155 Kč/1 hod.

 Podrobný rozpis úhrad za poskytované úkony (včetně poznámek k jednotlivým úkonům) je k dispozici na všech pracovištích organizace, u sociálních pracovnic a dalších vedoucích zaměstnanců organizace.

 Podmínky poskytování pečovatelské služby zdarma:

 Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti poskytuje bez úhrady:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a to do 4 let věku těchto dětí
 • účastníkům odboje
 • osobám, které byly rehabilitovány podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací, pracovním útvaru, vojenském táboře nucených prací, anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací
 • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených výše starším 70 let
 • bez úhrady jsou poskytovány pouze základní činnosti
 
Cena oběda v jednotlivých obcích k 1. 1. 2024:
 
Milevsko         115,-
Bernartice        80,- (55,- obyvatelé s trv. pobytem)
Sepekov            98,- (100,- z restaurace)
Kovářov            86,-
Jistebnice         98,-