Pečovatelská služba

"S námi nejste sami!"

Poslání pečovatelské služby

Naším posláním je poskytovat a zajišťovat především seniorům, osobám s chronickým onemocněním a zdravotně postiženým osobám podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí, a zároveň snaha o minimalizaci prohlubování závislosti na poskytované službě. Poskytovat uživatelům pravidelnou podporu, pomoc a péči. Ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a individuální dohody i podporu, pomoc a péči celodenní.

→ Veřejný závazek PS.pdf

Pečovatelská služba je určena seniorům, osobám s chronickým onemocněním a zdravotně postiženým osobám, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti, zajistit další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby nebo jinou osobní podporu, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Služby jsou poskytovány ve vlastních domácnostech klientů, v domech s pečovatelskou službou (DPS) a ve středisku osobní hygieny (SOH).

Pečovatelská služba představuje pomoc, která seniorům, osobám s chronickým onemocněním a zdravotně postiženým osobám umožňuje žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního domova.

 

Zájemci o pečovatelskou službu - kontakt na zaměstnance

 •  pracovní dny 7,00 - 13,00 hod.

 Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí pečovatelské služby

telefon: 773 939 293   

e-mail: vedoucips@socsluzbymilevsko.cz

Bc. Jaroslava Hrůzová, sociální pracovnice pečovatelské služby

telefon: 607 674 138                                                                                                              

e-mail: hruzova.jaroslava@socsluzbymilevsko.cz

Veronika Kozáková, DiS., sociální pracovnice pečovatelské služby

telefon: 607 023 079                                                                                                                

e-mail: veronika.kozakova@socsluzbymilevsko.cz

 


Pracovní doba vč. kontaktů na jednotlivá pracoviště

Pečovatelská služba, Milevsko

...pro klienty z Milevska a místních částí (Dmýštice, Klisín, Něžovice, Rukáveč, Velká)

 • v pracovní dny:     6:30 - 19:00 hodin
 • víkendy a svátky:  6:30 - 12:00 a 16:30 - 19:00 hodin                                                                

 ...pro klienty z okolních obcí ORP Milevsko

 • v pracovní dny:    6:30 - 15:00 hodin

Kontakt na zaměstnance:  723 216 411

DPS Pečovatelská služba, 5. května 1510, Milevsko

 • nepřetržitě:    24 hodin

Kontakt na zaměstnance: 720 068 596

Pečovatelská služba, Sepekov

 • pouze pracovní dny: 6.30 – 15.00 hodin

Kontakt na zaměstnance: 382 200 220, 725 463 555

Pečovatelská služba, Kovářov

 • pouze pracovní dny: 6.30 – 15.00 hodin

Kontakt na zaměstnance: 604 792 114

Pečovatelská služba, Bernartice

 • pouze pracovní dny: 6.30 – 15.00 hodin

Kontakt na zaměstnance: 725 569 331

Pečovatelská služba, Jistebnice

 • pouze pracovní dny: 6.30 – 14.00 hodin

Kontakt na zaměstnance: 722 670 753

Pečovatelská služba, Nadějkov

 • pouze pracovní dny: 7.00 – 13.30 hodin

Kontakt na zaměstnance: 604 300 139

  


Základní činnosti zajišťováné v základním rozsahu úkonů

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pečovatelská služba je poskytována v Milevsku a jeho místních částech (Dmýštice, Klisín, Něžovice, Rukáveč, Velká). V současné době využívají naše služby i občané z jiných samostatných obcí a jejich místních částí:
 
 
Bernartice Borovany Božetice
Branice
Hrejkovice Chyšky
Jetětice Jistebnice Kostelec n./Vlt.
Kovářov Křenovice Křižanov
Květov
Kučeř Nadějkov
Olešná Osek Podolí I.
Přeštěnice Přeborov Sepekov
Stehlovice Veselíčko Vlksice
Zbelítov Zhoř  
 
K zajištění činnosti a dostupnosti služby dle individuálních potřeb klientů je využíváno osm služebních automobilů.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

 1. Doba poskytování služby

  Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s klientem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb. Vychází se vždy z konkrétních potřeb uživatele pro aktuální období, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele.

 2. Změny v poskytování služeb

  Klient ve svém vlastním zájmu informuje vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnici nebo pracovníka sociálních služeb o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služeb, buď osobně nebo telefonicky na níže uvedených číslech. .

 3. Finanční hotovost

  Pokud klient požaduje službu (např. nákup, vyzvednutí léků apod.), kde bude nutná úhrada v hotovosti, je potřeba poskytnout předpokládanou finanční hotovost předem. Následně bude provedeno vyúčtování.

 4. Platby za poskytnuté služby

  Platba za stravu je splatná týden dopředu. Platba za provedené úkony je splatná po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta, na základě vyúčtování předloženého poskytovatelem. Vyúčtování provádí vedoucí pečovatelské služby nebo sociální pracovnice, po předložení výkazů úkonů vedeného pracovníky sociálních služeb. Klientovi je vystaven doklad o provedených úkonech a výši úhrady.

  Platby se hradí v hotovosti pracovníkům sociální péče do 15. dne následujícího měsíce. Úhrada za služby poskytované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. Úhrady za fakultativní služby mohou být stanoveny až do výše skutečných nákladů. Rozpis úhrad za poskytování pečovatelské služby je přílohou č. 1 uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

 5. Poškození, ztráta jídlonosiče

  Jídlonosiče používané k rozvozu stravy jsou majetkem poskytovatele. Jídlonosiče nejsou určeny k ohřevu stravy na žádném typu vařiče. V případě poškození nebo ztrátě jídlonosiče je uživateli stanovena úhrada dle rozpisu úhrad fakultativních služeb.

 6. Přihlašování a odhlašování stravy

  Přihlašování a odhlašování stravy je možné u pracovníka sociálních služeb, v pracovní dny do 12.00 hodin před dnem, na který požaduje klient změnu provést. Pracovník sociální péče se s klientem individuálně dohodne na způsobu předání jídlonosiče se stravou.

 7. Kontaktní osoby

  Klient uvádí v žádosti o poskytování služby tzv. kontaktní osobu/osoby, které je možno kontaktovat, např. v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, nenadálé události, apod. Kontaktní osoby jsou:

  a.   informovány, pokud klient při sjednané návštěvě neotevírá a je s nimi dohodnut další postup,
  b.   informovány o případné pohledávce, např. v situaci, kdy je klient náhle hospitalizován nebo dojde k ukončení poskytování služby a klient nemůže tyto náležitosti vyřídit osobně.

 8. Informace o zdravotním stavu

  Klient má možnost dle svého uvážení uvést do osobní dokumentace informaci o zdravotním stavu (např. vážné operace, vážné nemoci, důležité léky, dieta, apod.). V případě zásahu Rychlé záchranné služby mohou pracovníci sociální péče podat zasahující posádce alespoň základní informace.

 9. Zabezpečení přístupu

  Je-li potřeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, případně bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady klienta. Souhlas klienta s uložením klíče pro účely poskytování služby bude založen v osobní dokumentaci klienta.

 10. Ochrana osobních údajů

  Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klientů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vše platném znění. 

  Klient má možnost na požádání nahlédnout do své osobního dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby.

 11. Klíčový pracovník

  Jeho hlavním úkolem je koordinovat služby poskytované klientovi, iniciativně si všímat jeho potřeb a spokojenosti, hájit jeho zájmy. Pokud klientovi klíčový pracovník nevyhovuje, má možnost požádat o jeho změnu. Klient se samozřejmě může v případě potřeby obrátit na kteréhokoli dalšího pracovníka poskytovatele. 

  Sociální pracovník ve spolupráci s klientem zpracuje návrh individuálního plánu péče, kde si klient stanoví osobní cíle a postup – způsob jak by k naplnění osobního cíle za pomoci poskytované služby mělo dojít. 

  Individuální plán je klientem a klíčovým pracovníkem podepsán a bude s klientem pravidelně hodnocen, aktualizován a doplňován a to minimálně jednou za šest měsíců, případně při změně zdravotního stavu nebo rozsahu poskytovaných služeb.

 12. Stížnosti

  V případě nespokojenosti se způsobem poskytování sociální služby má klient právo vyjádřit svou stížnost písemně na adrese poskytovatele, ústně pracovníkům poskytovatele případně telefonicky na uvedených telefonních číslech. K podání stížnosti lze využít i nezávislé instituce (příloha 3 uzavřené smlouvy). Všechny stížnosti i ústní se vždy evidují a řeší v souladu s uvedenou přílohou smlouvy o poskytování pečovatelské služby a směrnicí o stížnostech.

  

Ke stažení

→ Žádost o poskytování pečovatelské služby 

→ Jednání se zájemcem o poskytování PS

→ Postup při uzavírání smlouvy PS

  Vzor Smlouvy o poskytování pečovatelské služby

→ Vnitřní pravidla pro poskytování PS

Podávání a vyřizování stížností PS


 Úhrady

 
Výše úhrad za úkony pečovatelské služby od 1. 4. 2022, úkony vymezené vyhláškou MPSV (povinné) 
  ÚHRADA

 A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

01. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 33,75 Kč/15 min.
02. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 33,75 Kč/15 min.
       Bandáž nebo mazání dolních končetin/polohování/promazání zad (na žádost klienta, bez indikace lékaře)
15 min.
       Sledování fyziologických funkcí, jednoduchý úkon (TK, TT, apod.)
5 min.
       Zajištění a provedení jednoduchého ošetření 15 min.
03. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 33,75 Kč/15 min.
       Pomoc při prostorové orientaci u klienta 15 min.
       Pomoc při orientaci při užívání léků 15 min.
       Pomoc při plánování hospodaření klienta 15 min.
       Příprava klienta k převozu do nemocnice nebo na vyšetření 15 min.
       Pomoc při orientaci nad přípravou léků na týden 15 min.
       Telefonování na žádost klienta 5 min.
       Změna v objednání stravy (mimořádná) 5 min.
       Pomoc při vyřizování úředních záležitostí 30 min.
04. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 33,75 Kč/15 min.

 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

05. Pomoc při úkonech osobní hygieny 33,75 Kč/15 min.
       Celková koupel/sprchování + mytí hlavy v bezbariérové koupelně PS (vč. úklidu a dezinfekce koupelny)
45 min.
       Celková koupel/sprchování + mytí hlavy v domácnosti
60 min.
       Omytí klienta v případě biologického znečištění
15 min.
06. Pomoc při základní péči o nehty 33,75 Kč/15 min.
07. Pomoc při základní péči o vlasy 33,75 Kč/15 min.
       Jednoduchá úprava vlasů (vyfoukání, zástřih) 30 min.
       Holení 30 min.
08. Pomoc při použití WC
33,75 Kč/15 min.
       Výměna inkontinenční pomůcky
15 min.

 

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

 
09. Zajištění stravy - podle ceny dodavatele stravy za 1 porci (např. cena oběda)
dle dodavatele
10. Dovoz stravy
30 Kč/porce
11. Donáška stravy (pouze v DPS 1401, DPS Sepekov)
26 Kč/porce
12. Pomoc při přípravě jídla a pití
33,75 Kč/15 min..
13. Příprava a podání jídla a pití
33,75 Kč/15 min.

 

D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

14. Běžný úklid a údržba domácnosti 67,50 Kč/30 min.
       Mytí oken dle stráveného času
       Sejmutí nebo pověšení záclon, závěsů - samostatně 15 min.
       Převlečení ložního prádla/mytí nádobí (vč.utírání a úklidu nádobí) 15 min.
       Praní/žehlení/věšení prádlav domácnosti klienta dle stráveného času
       Vynesení odpadků/vybírání schránky/nákup v bufetu/přestlání lůžka 5 min.
15. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 67,50 Kč/30 min.
       Úklid společných prostor, úklid chodníků (max. 2 x do měsíce) 60 min.
16. Údržba domácích spotřebičů (práce domovníka) 33,75 Kč/15 min.
17. Donáška vody 33,75 Kč/15 min.
18. Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 33,75 Kč/15 min.
19. Běžné nákupy (1 nákup do 5 kg) 33,75 Kč/15 min.
20. Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) 33,75 Kč/15 min.
21. Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti, apod.)

90 Kč/1 nákup

22. Praní a žehlení osobního prádla 80 Kč/1kg
23. Praní a žehlení ložního prádla 80 Kč/1kg

 

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 
24. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 33,75 Kč/15 min.
25. Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby, do školy, školského zařízení, do zaměstnání a doprovázení zpět 33,75 Kč/15 min.

 Podrobný rozpis úhrad za poskytované úkony (včetně poznámek k jednotlivým úkonům) je k dispozici na všech pracovištích organizace, u sociálních pracovnic a dalších vedoucích zaměstnanců organizace.

 Podmínky poskytování pečovatelské služby zdarma:

 Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti poskytuje bez úhrady:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a to do 4 let věku těchto dětí
 • účastníkům odboje
 • osobám, které byly rehabilitovány podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací, pracovním útvaru, vojenském táboře nucených prací, anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací
 • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených výše starším 70 let
 • bez úhrady jsou poskytovány pouze základní činnosti
 
Cena oběda v jednotlivých obcích k 1. 4. 2022:
 
Milevsko         84,-
Bernartice      67,- (47,-)
Sepekov          60,- 
Kovářov         82,-
Nadějkov        54,-
Jistebnice       77,-